Please wait...


บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

volume_up คำชี้แจง

ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการสนับสนุนจาก Google Apps for Education สามารถใช้งาน gmail โดยใช้ภายใต้โดเมน @sru.ac.th และ Application อื่นๆอีกมากมาย เช่น Google classroom , Google drive , Google calendar , Google docs , Google sheet , Google slide , Google plus , Google group , Google site , Google form , ฯลฯ

info_outline คำแนะนำผู้ใช้งานใหม่

  • การขออีเมล์ใช้งานบุคลากรใหม่
    1. ดาวโหลด แบบฟอร์มการสมัครใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย
    2. นำส่งยังสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ อาคารธีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1 หรือ ส่งมายัง E-doc ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
    3. รอดำเนินการภายใน 2 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสาร

  • กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งยืนยันรหัสผ่านทาง SMS ยังโทรศัพท์มือถือ หรือ E-Mail สำรอง (ตามขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ Gmail)
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ โทร 5118 ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย คุณนิธิ ลอยชูศักดิ์ , คุณอิสริช พงษ์ธนู หรือ คุณวิสุทธ์ สุวัฒนานุกร
  • คู่มือการใช้งาน

email เริ่มต้นใช้งานอีเมล์บุคลากร

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากขอใช้งานอีเมล์ ดังนี้


Username : ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 3 ตัว เช่น karakate.jar
Password : ค่าเริ่มต้น คือ รหัสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123

email เริ่มต้นใช้งานอีเมล์นักศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบใช้งานอีเมล์ ดังนี้


Username : รหัสนักศึกษา เช่น 57052514014
Password : ค่าเริ่มต้น คือ รหัสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123